Informacje dotyczące dystrybutora ubezpieczeń

Informacje dotyczące dystrybutora ubezpieczeń

 1. Jako Agent prowadzimy działalność agencyjną pod firmą Monda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Gen. S. Karpińskiego 8/4, 81-173 Gdynia, NIP 958 171 40 87, REGON 388155124, KRS 0000883544, kapitał zakładowy 6 000 zł, w tym poprzez Serwis sprawdzonapolisa.pl
 2. Zostaliśmy wpisani pod numerem 11249789/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 (tel. +48 22 262 58 00, strona internetowa: www.knf.gov.pl). KNF udziela informacji na temat wpisu do rejestru na wniosek zainteresowanego złożony ustnie lub pisemnie lub formie elektronicznej lub telefonicznie. Informacja o Zakładach ubezpieczeń, na rzecz których Agent wykonuje czynności agencyjne znajduje się w Serwisie oraz w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych, dostępnym na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl.
 3. Agent nie posiada akcji i udziałów zakładów ubezpieczeń uprawniających do co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu.
 4. Agent pośredniczy przy zawieraniu umów oraz ich administrowaniu i wykonywaniu w zakresie ubezpieczeń Działu II na rzecz niżej wymienionych zakładów ubezpieczeń:
 1. Agent pośredniczy również przy zawieraniu umów oraz ich administrowaniu i wykonywaniu w zakresie ubezpieczeń Działu I na rzecz niżej wymienionego zakładu ubezpieczeń:
 1. Agent otrzymuje w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia prowizję dowolnego rodzaju uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej. Dopuszczalny jest również inny rodzaj wynagrodzenia o charakterze finansowym lub niefinansowym (np. konkursy, upominki firmowe, spotkania biznesowe, wyjazdy szkoleniowe).
 2. Agent wykonuje czynności agencyjne poprzez swoich pracowników, posiadających wymagane prawem uprawnienia na podstawie stosownych upoważnień (pełnomocnictw).
 3. Agent posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

Informacja na temat rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące działań Agenta tj. w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniowa, można składać:
 • za pośrednictwem poczty na adres: ul. Gen. S. Karpińskiego 8/4, 81-173 Gdynia
 • telefonicznie pod numerem: 501-760-303
 • pocztą elektroniczną: [email protected]
 1. Reklamacja związana z udzieloną ochroną ubezpieczeniową zostanie przekazana zakładowi ubezpieczeń udzielającemu ochrony i rozpatrzona zgodnie z postanowieniami właściwych ogólnych warunków ubezpieczenia.
 2. Odpowiedzi na reklamację dotyczącą działań Agenta, tj. w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, udzielimy w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji bądź - na indywidualny wniosek zgłaszającego - pocztą elektroniczną, niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania przez nas reklamacji, a w szczególnie skomplikowanym przypadku uniemożliwiającym rozpatrzenie reklamacji w tym terminie (o czym powiadomimy odrębną korespondencją) - nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez nas reklamacji.
 3. Administratorem danych wskazanych w reklamacji dotyczącej działań lub zaniechań Agenta, tj. w zakresie niezwiązanym z zawartą umową ubezpieczenia, będzie Agent. Dane te będą przetwarzane w celu rozpatrzenia ww. reklamacji. Zgłaszającemu reklamację, w przypadku nieuwzględnienia jego roszczeń w powyższym trybie, przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego. Osobie fizycznej korzystającej z usług Agenta przysługuje prawo do wystąpienia do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy klientem a podmiotem rynku finansowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Rzecznik Finansowy jest uprawniony do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Wniosek należy kierować na adres: Biuro Rzecznika Finansowego Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa,

e-mail: [email protected]