Regulamin serwisu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
PRZEZ MONDA SP. Z O.O.

§1

1.   Właścicielem i administratorem serwisu sprawdzonapolisa.pl, zwanego dalej „Serwisem”, jest Monda Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-173) przy ul. Gen. S. Karpińskiego 8/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000883544, NIP 958 171 40 87, REGON 388155124, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.   
2.   Serwis przeznaczony jest dla osób poszukujących i zainteresowanych ochroną ubezpieczeniową.
3.   Podmiot zainteresowany uzyskaniem oferty ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w Dziale I i II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zwany dalej „Użytkownikiem” ma możliwość skorzystania z Serwisu i po przekazaniu danych do towarzystw a ubezpieczeniowego lub właściwego ubezpieczyciela zawarcia umowy ubezpieczeniowej, zwane dalej „Usługami”.
4.   Usługa w zakresie zbierania i przekazywania informacji dotyczących przedmiotu ubezpieczenia i danych oraz informacji dotyczących potencjalnych klientów do agenta ubezpieczeniowego lub właściwego ubezpieczyciela świadczona jest przez Administratora.
5.   Usługa w zakresie dystrybucji ubezpieczeń, w tym zawarcia umowy ubezpieczenia świadczona jest przez Administratora w imieniu i na rzecz właściwego ubezpieczyciela.
6.   Przekazanie danych nie będzie możliwe bez zaakceptowania niniejszego Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. Akceptacja Regulaminu nie jest obowiązkowa, ale jest niezbędna do świadczenia ww. usług i zawarcia umowy ubezpieczenia.
7.   Podstawą skorzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu. Użytkownik, rozpoczynając korzystanie z Serwisu, zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, Administrator będzie upoważniony do odmowy świadczenia Usług.
8.   Regulamin jest dostępny na stronie internetowej sprawdzonapolisa.pl w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się przez Użytkownika w dowolnym czasie.

§2

1.   Przedmiotem umowy zawieranej między Administratorem a Użytkownikiem jest świadczenie Usług. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony w momencie zaakceptowania Regulaminu do czasu odstąpienia od umowy albo rezygnacji z Usługi przez Użytkownika.
2.  Usługa świadczona w ramach Serwisu polega na zbieraniu informacji od osób zainteresowanych otrzymaniem oferty ubezpieczeniowej oraz zawarciem umowy ubezpieczenia i przekazywaniu tych informacji agentowi ubezpieczeniowemu lub właściwemu ubezpieczycielowi. Dodatkowo w ramach Serwisu mogą być też świadczone inne usługi opisane w niniejszym Regulaminie. Rezygnacji można dokonać w sposób określony w niniejszym Regulaminie lub w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

§3

1.   Użytkownik po wejściu na stronę sprawdzonapolisa.pl, uzupełnia zamieszczony w Serwisie formularz elektroniczny („Formularz”), podając informacje o przedmiocie i podmiocie ubezpieczenia wymagane przez towarzystwa ubezpieczeniowe do przedstawienia ofert ubezpieczenia. Wybrane informacje z Formularza mogą posłużyć Administratorowi, agentowi ubezpieczeniowemu, właściwemu ubezpieczycielowi lub innym dystrybutorom ubezpieczeń do przygotowania Analizy Potrzeb Ubezpieczeniowych. Zakres wymaganych informacji jest uzależniony od rodzaju ubezpieczenia, jakim zainteresowany jest Użytkownik. Narzędzia umieszczone w Serwisie umożliwiają Użytkownikowi określone opcje przeglądania, filtrowania lub sortowania ofert. Uzyskanie ofert jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu.
2.   Przed przesłaniem informacji zawartych w Formularzu Użytkownik ma obowiązek potwierdzenia zapoznania się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.
3.   Wypełnienie Formularza jest dla Użytkownika bezpłatne, a także nie jest równoznaczne z zawarciem umowy ubezpieczeniowej i nie zobowiązuje Użytkownika do zawarcia takiej umowy.
4.   Warunkiem skorzystania z Usługi jest zaznaczenie oświadczeń lub zgód określonych w Serwisie jako obowiązkowe. Zaznaczenie pozostałych oświadczeń lub zgód znajdujących się w Formularzu jest dobrowolne, aczkolwiek może być niezbędne dla skorzystania z określonych korzyści (np. zgoda marketingowa jako warunek wzięcia udziału w promocji).
5.   Dane osobowe, w tym kontaktowe Użytkownika są przekazywane do agentów ubezpieczeniowych i właściwych ubezpieczycieli współpracujących z Administratorem. 
6.   Od momentu udostępnienia danych Użytkownika agentom ubezpieczeniowym i właściwym ubezpieczycielom stają się oni administratorem tych danych osobowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie przekazanych danych osobowych, chyba że sam je przetwarza i tylko w takim zakresie.
7.   Administrator na podstawie udzielonych pełnomocnictw działa w imieniu właściwych ubezpieczycieli i zawiera na ich rzecz umowy ubezpieczenia.
    

§4

1.   Użytkownik ma możliwość założenia w Serwisie indywidualnego profilu przez który rozumie się usługę świadczoną elektroniczne w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, obejmującą możliwość zapisania i zarządzania ofertami i umowami ubezpieczenia w wybrany przez Użytkownika sposób w ramach funkcjonalności oferowanych przez Serwis, zwaną dalej „Kontem Klienta”.
2.   Umowa na prowadzenie Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą złożenia przez Użytkownika wniosku o wysłanie na podany w Formularzu adres e-mail linku aktywacyjnego i potwierdzenie tożsamości poprzez aktywacje Konta Klienta. W celu skorzystania z tej usługi Użytkownik zobowiązany jest podać wymagane w formularzu dane i ustanowić hasło dostępu, a ponadto:
a.    potwierdzić, że zapoznał się on z treścią niniejszego Regulaminu i informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych oraz zaakceptować treść Regulaminu;
b.    podać adres e-mail, na który Spółka prześle link aktywacyjny;
c.    wyrazić zgodę na udostępnienie i powierzanie danych osobowych poszczególnym ubezpieczycielom lub agentom w zakresie potrzebnym do oceny ryzyka ubezpieczeniowego, zawarcia umowy ubezpieczenia i weryfikacji podanych danych;
d.    potwierdzić tożsamość poprzez aktywację Konta Klienta za pomocą linku przesłanego na wskazany adres e-mail.
Dodatkowo Użytkownik w celu skorzystania z dodatkowych usług lub promocji może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, na przetwarzanie danych osobowych w celach telemarketingu oraz na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu oraz przesyłania informacji handlowych w formie „newsletter”.
3.   Po dokonaniu rejestracji i aktywacji Konta Klienta Użytkownik uzyskuje do niego dostęp po podaniu adresu e-mail i ustanowionego hasła.
4.   W przypadku wykorzystywania przez Użytkownika możliwości zapamiętania hasła, dostęp do konta z danego urządzenia końcowego, z którego korzystał Użytkownik zapewniany jest z pominięciem każdorazowej konieczności logowania przez czas ważności pliku cookie umieszczonego przez Użytkownika. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje dla Użytkownika wynikające z korzystania z danego urządzenia przez kilka osób. 
5.   Spółka ma prawo kierować na adres e-mail podany podczas rejestracji informacje techniczne związane z działaniem Konta Klienta, które nie stanowią informacji handlowej.
6.   Spółka wymusza określoną strukturę hasła, które powinno składać się co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej jednej cyfry i co najmniej jednej litera. Zmiana hasła w trakcie korzystania z Konta Klienta nie jest wymaga, ale zalecana nie rzadziej niż raz na miesiąc. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór hasła oraz jest zobowiązany do jego nieujawniania osobom trzecim.
7.   Użytkownik powinien każdorazowo wylogować się w przypadku zakończenia danej sesji w ramach Konta Klienta.
8.   Spółka może odmówić dalszego świadczenia Usługi w stosunku do danego Użytkownika w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu, w sytuacji gdy wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja administracyjna lub w sytuacji całkowitego zaprzestania świadczenia Usługi przez Spółkę.
9.   Użytkownikowi przysługuje w każdym momencie prawo do rezygnacji ze świadczonej Usługi i usunięcia Konta Klienta i zapisanych na nim danych. W celu usunięcia Konta Klienta należy wysłać wniosek na adres e-mail: [email protected]. Do usunięcia Konta Klienta niezbędne będzie podanie danych weryfikujących, że dany Użytkownik jest właścicielem Konta Klienta lub przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji Użytkownika przez Spółkę. W przypadku usunięcia Konta Klienta Spółka zaprzestaje przechowywania i przetwarzania danych w nim zapisanych zgodnie z odrębnymi regulacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych obowiązującymi w Spółce.
10.   Użytkownik zobowiązany jest do zaniechania korzystania z Usługi, które w jakikolwiek sposób mogłoby być uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. 
11.   Użytkownikowi nie wolno zamieszczać w ramach Formularza treści obraźliwych i bezprawnych, w szczególności: wulgarnych, powszechnie uznanych za obraźliwe, niezgodnych z dobrymi obyczajami, naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich, jak również treści komercyjnych, reklamowych, promocyjnych. 
12.   Treści, o których mowa w ust. 10 i 11 będą usuwane, a Spółka zastrzega sobie prawo do podjęcia wobec Użytkownika, który dokonuje zamieszczenia takich treści określonych działań mających na celu zapobiegnięcie naruszeniom i usunięcie ich skutków, jak również wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi, w szczególności w przypadku zgłoszenia naruszenia praw autorskich osób trzecich.
13.   Zabroniony jest dostęp do Konta Klienta w sposób zautomatyzowany. W szczególności zakazane jest używanie botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Konta Klienta bez ingerencji Użytkownika.
14.   Użytkownik nie jest uprawniony do zwielokrotniania, kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym materiałów i danych umieszczonych w Serwisie lub Koncie Klienta.
15.   Konto Klienta pozwala Użytkownikowi na zarządzanie danymi, kalkulacjami, ofertami i umowami ubezpieczeniowymi, m.in. poprzez ich zapisywanie, wczytywanie, edytowanie po ich wczytaniu, usuwanie.
16.   Możliwość korzystania z Konta Klienta jest niezależna od obsługi plików cookies przez przeglądarkę internetową, jednak operacje przeprowadzane w ramach Konta Klienta mogą wymagać włączonej obsługi plików cookies.
17.   Wszelkie wyliczenia, propozycje składek i oferty ubezpieczeniowe gromadzone są na Koncie Klienta w takim kształcie jak w dniu ich zapisania. Późniejszy powrót do zapisanej kalkulacji lub oferty może spowodować dezaktualizację ceny i konieczność odświeżenia danych.
18.   Zapisanie kalkulacji lub oferty nie stanowi gwarancji ceny i nie jest równoznaczne z zawarciem umowy w takim kształcie. Za przedstawioną propozycję ubezpieczenia zawsze odpowiedzialny jest właściwy ubezpieczyciel, zaś Spółka występuje jedynie w charakterze pośrednika.
19.   Przygotowana kalkulacja lub oferta może uwzględniać czasowe promocje organizowane przez Spółkę, jednak jej zapisanie nie jest równoznaczne z objęciem promocją. Dla skorzystania z promocji brany jest pod uwagę dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, chyba że co innego wynika z odrębnego regulaminu promocji.

§5

1.   W związku z korzystaniem z Serwisu, zbierane są pliki typu cookies („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową, które mogą zawierać dane osobowe w  postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w  pliku.
2.   Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu Administratora, którym jest dostosowanie Serwisu do indywidualnych ustawień Użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez Użytkownika danych związanych z korzystaniem z Serwisu, jak również prowadzenie analiz dotyczących Użytkowników i odwiedzających Serwis na potrzeby Administratora.
3.   Użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzysta, jednak w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji Serwisu może okazać się utrudnione. 
4.   Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych w formie plików cookies, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez Serwis oraz w każdej chwili je usunąć.
5.   Użytkownikowi przysługuje prawo żądania usunięcia powyższych danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
6.   Więcej informacji na temat plików cookies wykorzystywanych przez Serwis i Administratora znajduje się w odrębnym dokumencie dotyczącym przetwarzania danych osobowych obowiązującym w Spółce.

§6

1.   Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym jest on przechowywany. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
2.   Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje
o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
3.   Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Spółkę w celu identyfikacji Użytkownika.
4.   Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
5.   Korzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu jest możliwe przy zachowaniu następujących minimalnych wymogów:
a.   sprzętowych urządzenia końcowego:

  • procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach;
  • pamięć operacyjna: 512MB;
  • monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024×768 16bit;
  • dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca;
  • mysz lub inny manipulator + klawiatura;
  • karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s,

b.   oprogramowania:

  • system Operacyjny: System MS Windows 98 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, lub najnowsze systemy mobilne: Android, iOS, SymbianOS, Windows Mobile;
  • przeglądarka internetowa: Internet Explorer 10 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5;
  • przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript;
  • zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.

§7

1.   Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu mogą być zgłaszane mailowo na adres: [email protected]. Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po stwierdzeniu zdarzenia objętego zgłoszeniem. Zbyt późne zgłoszenie reklamacji może w niektórych przypadkach powodować niemożność jej rozpatrzenia m.in. z powodu krótkiego okresu przechowywania danych. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Użytkownika oraz dokładny opis zdarzenia. 
2.   Reklamacje będą rozpatrywane przez Spółkę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Spółki zostanie przesłana Użytkownikowi
w odpowiedzi zwrotnej na ten sam adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.
3.   W przypadku uznania danej reklamacji za niezasadną Spółka nie przewiduje procedury odwoławczej w ramach przyjętego przez siebie wewnętrznego trybu rozpatrywania reklamacji. W celu rozstrzygnięcia sporu wynikłego z umowy o świadczenie usług Użytkownik może również skorzystać z platformy ODR, dostępnej pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy o świadczenie usług.
4.   Jeżeli Użytkownik nie zgadza się ze sposobem rozpoznania reklamacji przez Spółkę, ma możliwość dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub pozasądowej, według zasad ogólnych, w tym przed sądem miejscowo właściwym dla miejsca zamieszkania/siedziby Użytkownika.
5.   W zakresie reklamacji dotyczących dystrybucji ubezpieczeń, w tym realizacji obowiązków wynikających z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń oraz ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez instytucje finansowe i Rzeczniku Finansowym w Spółce obowiązuje odrębna Instrukcja rozpatrywania reklamacji.

§8

1.   Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest wykonanie umowy, której przedmiotem jest świadczenie dowolnej z Usług.
2.   Administratorem danych osobowych zamieszczanych w formularzach jest Spółka.
3.   Dane osobowe Użytkowników podawane w Formularzu przetwarzane są przez Spółkę wyłącznie w celu realizacji Usług określonych w niniejszym Regulaminie. 
4.   Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w odrębnym dokumencie dotyczącym przetwarzania danych osobowych obowiązującym w Spółce.

§9

1.   Użytkownik w każdym czasie ma prawo do rozwiązania umowy na świadczenie dowolnej Usługi, zawartej na zasadach niniejszego Regulaminu, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Podanie przyczyny rozwiązania od umowy nie jest wymagane.
2.   Skutkiem rozwiązania umowy na świadczenie dowolnej Usługi jest, o ile Administrator nie zdążył przekazać danych Użytkownika agentom ubezpieczeniowym lub właściwym ubezpieczycielom, zaniechanie przekazywania danych Użytkownika oraz usunięcie danych Użytkownika z baz danych należących do Administratora.

§10

1.   Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, o czym poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu.
2.   Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na zawarcie
ze Spółką umowy odpowiadającej treści świadczonej usługi i świadczenie tej usługi na rzecz Użytkownika.
3.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
4.   Spółka zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego wyłączenia określonych w niniejszym Regulaminie Usług. Powyższe dotyczy również przerw technicznych niezbędnych ze względu na prace konserwacyjne lub usuwanie awarii.
5.   Wszystkie oferty prezentowane w Serwisie w ramach świadczenia Usług są ofertami pochodzącymi od podmiotów trzecich. Umowa na produkty lub usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu przez Spółkę zawierane są z dostawcami tych usług lub ich pośrednikami innymi niż Spółka.
6.   W serwisie mogą znajdować się odnośniki lub łącza do innych stron. Spółka nie odpowiada za treści ani jakiekolwiek zasady działania stron, do których prowadzą odnośniki lub łącza zamieszczone w Serwisie, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub co innego zostało wyraźnie oświadczone przez Spółkę.
7.   Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30.07.2021.