Ubezpieczenie telefonu i wyświetlacza w Warcie - analizujemy ofertę!

Co oferuje ubezpieczenie telefonu i wyświetlacza Warta Smart Pakiet? Jakie urządzenia możesz ubezpieczyć? Na jaką sumę? Jakie są warianty i wyłączenia? Na te i więcej pytań odpowiemy w naszym artykule!

Co możemy ubezpieczyć w ramach polisy Warta SMART PAKIET?

W ubezpieczeniu Warta Smart Pakiet możesz ubezpieczyć zarówno telefon komórkowy (smartfon), tablet, jak i smartwatch. W zależności od wybranego pakietu, możesz ubezpieczyć wyłącznie wyświetlacz albo kompleksowo całe urządzenie, aby w razie jego utraty otrzymać zupełnie nowy sprzęt. Dzięki temu nie będziesz się musiał/a martwić o pieniądze na wymianę lub naprawę elektroniki lub wyświetlacza. Ubezpieczenie swoim zakresem obejmuje cały świat!

jakie urządzenia obejmuje warta smart pakiet

Czy możemy ubezpieczyć także używany sprzęt?

Urządzenie zgłaszane do ubezpieczenia może być zarówno nowe jak i używane, ale warunkiem jest to, że dany model na polskim rynku jest w sprzedaży nie dłużej niż 4 lata. Nie musisz się martwić - Warta sprawdzi kiedy premierę miał dany model i da Ci znać, czy możliwe jest ubezpieczenie tego właśnie sprzętu. Możesz ubezpieczyć także telefon, tablet czy smartwatch kupione za granicą, jednak pod warunkiem, że dany model można kupić także w Polsce. Jest to bardzo duży plus, ponieważ nie musisz mieć nowego sprzętu, żeby go ubezpieczyć.

Jakie ryzyka, zdarzenia ubezpieczeniowe obejmuje polisa.

Zakres ochrony zależy od pakietu, na jaki się zdecydujesz. W najbardziej podstawowej wersji - „Ochrona wyświetlacza” - ubezpieczyciel odpowiada wyłącznie za uszkodzony w wyniku wypadku wyświetlacz.

W wyższych pakietach ubezpieczeniem objęte są nie tylko przypadkowe uszkodzenia urządzenia, na przykład gdy ktoś Cię potrąci i telefon czy tablet wypadnie Ci z rąk, ale także zniszczenie sprzętu w wyniku przepięcia czy zalania (pakiet Komfort i Premium), a w najwyższym zakresie Warta odpowiada także za utratę elektroniki w wyniku kradzieży z włamaniem, kradzieży kieszonkowej czy rabunku. W tych wszystkich przypadkach Warta zapewni ochronę i nie będziesz musiał/a martwić się o pieniądze na nowy sprzęt.

Przeczytaj Co obejmuje ubezpieczenie telefonu oferowane przez inne firmy!

Na jaką sumę można ubezpieczyć sprzęt?

A co z sumą ubezpieczenia? Czy są jakieś limity, udział własny? W pakiecie podstawowym „Ochrona wyświetlacza” wygląda to najsłabiej – możemy ubezpieczyć wyświetlacz wyłącznie do maksymalnej wysokości 1000 zł (co jednak w wielu przypadkach będzie kwotą wystarczającą), ale mamy obowiązkową dopłatę, czyli tak zwany udział własny, w wysokości 99 zł. W całym okresie ochrony ubezpieczeniowej tylko raz możemy zgłosić szkodę, bo taki jest właśnie limit szkód w ciągu trwania polisy.

Znacznie lepiej wygląda to w wyższych pakietach – Komfort i Premium. Tutaj nie tylko zakres ochrony jest szerszy, ale co najważniejsze - sumę ubezpieczenia stanowi wartość nowego sprzętu ustalona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe wraz z klientem. Brak jest górnej granicy, a suma ta jest wskazana w umowie ubezpieczenia. Ponadto nie ma udziału własnego, i nie ma limitu szkód podczas okresu ochrony ubezpieczeniowej. To jest naprawdę bardzo dobre ubezpieczenie!

Porównanie wariantów Warta Smart Pakiet

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, do wyboru mamy 3 warianty ubezpieczenia z różnymi zakresami. Poniższa tabela w prosty sposób określa zakresy plus dodatkowe usługi wraz z maksymalnymi sumami ubezpieczenia.

warianty polisy warta smart pakiet

Wyłączenia, czyli czego nie obejmuje ubezpieczenie

Warto sprawdzić co z wyłączeniami ubezpieczenia opisanymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. To jak zawsze jeden z najważniejszych elementów umowy z ubezpieczycielem, ponieważ właśnie te niuanse wpływają na decyzję likwidatora szkód, czy zdarzenie kwalifikuje się w zakres ochrony ubezpieczeniowej i czy należy Ci się wypłata odszkodowania, czy też nie. 
Dlatego poniżej szczegółowo opisujemy wszelkie wyłączenia i braki odpowiedzialności:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

 • Szkody na sprzęcie, który został wprowadzony do sprzedaży w Polsce wcześniej niż 4 lata przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
 • Szkody na sprzęcie służbowym i przekazanym pracownikom do użytkowania z wyłączeniem sprzętu użytkowanego przez właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej lub wspólnika spółki cywilnej, będącego osobą fizyczną.
 • Szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego lub Użytkownika lub osoby z którym Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, jeśli osoba ta była pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek używek.
 • Ubezpieczeniem nie może zostać objęty sprzęt uszkodzony – czyli np. nie ubezpieczymy telefonu czy tabletu z wyszczerbioną szybką.
 • Szkody będące wynikiem postępowania niezgodnego z zaleceniami producenta dotyczącymi korzystania z urządzenia.
 • Szkody polegające na awarii; które wystąpiły w związku z wypożyczeniem sprzętu, oddaniem sprzętu w zastaw, zastosowania środków represyjnych stosowanych przez organy państwa, konfiskaty, nacjonalizacji, zajęcia, zarekwirowania lub zniszczenia na podstawie decyzji podjętej przez uprawnione do tego władze.
 • Szkody estetyczne, czyli nie mające negatywnego wpływu na właściwości użytkowe sprzętu, w tym wgniecenia, zadrapania, odbarwienia.
 • Szkody polegające na utracie danych zapisanych w pamięci sprzętu, zniszczeniu lub uszkodzeniu karty SIM lub karty pamięci.
 • Utratę sprzętu nie związaną z kradzieżą z włamaniem, kradzieżą kieszonkową lub
  rabunkiem.
 • Szkody powstałe poza okresem ubezpieczenia określonym w polisie.
 • Szkody w związku z transportem sprzętu do/z serwisu przez Ubezpieczonego, chyba że transport był organizowany w ramach usługi door-to-door.
 • Szkody wynikłe z jakiejkolwiek próby samodzielnego zmodyfikowania lub przerobienia ubezpieczonego sprzętu, lub powstałe wskutek jakiejkolwiek zmiany właściwości sprzętu w stosunku do pierwotnych parametrów.
 • Szkody związane z uprawianiem wszelkiego rodzaju sportów, jeżeli sprzęt nie był odpowiednio zabezpieczony lub zamocowany z zastosowaniem dostępnych na rynku akcesoriów.
 • Zdarzenia zaistniałe w związku z pozostawieniem sprzętu bez nadzoru w miejscu publicznym;
  szkody powstałe podczas użytkowania sprzętu przez osoby inne niż Użytkownik.
 • Umyślne działanie Ubezpieczonego lub Użytkownika lub osób, które pozostają z Ubezpieczonym lub Użytkownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Rażące niedbalstwo Ubezpieczonego lub Użytkownika, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.
 • Pośrednio lub bezpośrednio wskutek trzęsienia ziemi, erupcji wulkanów, wybuchu/eksplozji, ognia, huraganu, lub przez energię jądrową.
 • Naprawę bądź próbę naprawy przez osoby nieuprawnione tzn. inne niż wskazane przez
  COK punkty naprawcze, a także jakiekolwiek naprawy nieodzwierciedlone w karcie 
  gwarancyjnej lub książce serwisowej, z wyłączeniem napraw dokonanych przez gwaranta
  w autoryzowanych serwisach.
 • Szkody powstałe przez zawirusowanie, działanie złośliwego oprogramowania, błędy w oprogramowaniu, instalację, ponowną instalację oprogramowania, konfigurację sprzętu, jakąkolwiek modyfikację, niewłaściwą konserwację czy czyszczenie sprzętu.
 • Szkody powstałe przez zwierzęta.
 • Szkody powstałe w sprzęcie: wykorzystywanym do testów lub innego rodzaju eksperymentów, które miały wpływ na jej powstanie; użytym w działalności terrorystycznej lub do popełnienia przestępstwa bądź wykroczenia.
 • Szkody powstałe wskutek wojny, zbrojnej inwazji, stanu wyjątkowego i innych działań wojennych, bez względu na to, czy zostały formalnie wypowiedziane, wojny domowej, rewolucji, powstania lub zbrojnego przejęcia władzy oraz terroryzmu, strajków, zamieszek i rozruchów.
 • Szkody powstałe na skutek kradzieży z włamaniem z pojazdu, którego karoseria nie jest zbudowana wyłącznie z materiałów twardych, który pozostawiony nie został zamknięty w sposób uniemożliwiający dostęp do niego bez użycia siły lub narzędzi lub innego urządzenia otwierającego, gdy ubezpieczony sprzęt był widoczny z zewnątrz pojazdu mechanicznego oraz gdy transportowany pojazdem jednośladowym nie był przewożony w zamkniętym na klucz bagażniku stanowiącym łączny element z resztą pojazdu.

Jak można zawrzeć umowę lub ją rozwiązać?

Przypominamy, że ubezpieczenie obowiązuje na terenie całego świata, także nie musisz się martwić jak coś się stanie np. na wakacjach za granicą. Jednak pamiętaj, że likwidacja szkody oraz organizacja usług dodatkowych jest realizowana wyłącznie na terenie Polski.

Umowę zawiera się na rok. Składka ubezpieczeniowa może być rozłożona na 2 lub 4 raty lub płatna jednorazowo. Płatność składki może być realizowana gotówką, kartą płatniczą oraz przelewem bankowym.

Początek ochrony ubezpieczeniowej zaczyna się od dnia wskazanego na polisie, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty z zastrzeżeniem indywidualnych uzgodnień tj. płatności po rozpoczęciu ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie możecie kupić między innymi na stronie www.sprawdzonapolisa.pl – wypełniacie krótki formularz z danymi niezbędnymi do wyliczenia składki

Od umowy ubezpieczenia można odstąpić w terminie:

 • 30 dni od dnia zawarcia umowy dla osób fizycznych.
 • 7 dni od dnia zawarcia  umowy dla przedsiębiorcy.
 • 30 dni od dnia poinformowania o zawarciu umowy lub od dnia doręczenia potwierdzenia zawarcia umowy, jeżeli jest to termin późniejszy – w przypadku umów zawieranych przez konsumentów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość ( np. Internet, telefon).

ubezpieczenie telefonu w warcie

Kiedy odpowiedzialność ubezpieczyciela się kończy?

W przypadku polisy Warta Smart Pakiet, odpowiedzialność ubezpieczyciela może zakończyć się z różnych przyczyn. Kiedy do tego dojdzie?

 • W momencie upływu okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta umowa, 
 • W przypadku utraty lub zniszczenia sprzętu, które nie angażowały odpowiedzialności Warty,
 • W przypadku wymiany sprzętu na nowy zgodnie z OWU z dniem wymiany,
 • W przypadku wypłaty odszkodowania równego wartości nowego sprzętu,
 • W przypadku wymiany ubezpieczonego sprzętu przez producenta w ramach gwarancji producenta lub przez sprzedawcę w ramach rękojmi na nowy sprzęt ( z dniem wymiany), 
 • Z dniem spełnienia świadczenia za szkodę polegającą na kradzieży z włamaniem, kradzieży kieszonkowej lub rabunku przedmiotu ubezpieczenia udokumentowanych zgłoszeniem na policji, 
 • Z dniem wyczerpania się sumy ubezpieczenia, 
 • Z dniem wyczerpania limitu zdarzeń ubezpieczeniowych, 
 • W przypadku sprzedaży przedmiotu ubezpieczenia (z chwilą przeniesienia na nabywcę prawa własności urządzenia, chyba, że Warta wyrazi zgodę na przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę urządzenia).

Podsumowanie

Sprzęt elektroniczny typu tablet, smartwatch, czy telefon komórkowy, potrafi kosztować dobre kilka tysięcy złotych. To poważny wydatek, jeśli w jednej chwili stracimy np telefon w wyniku zalania. Polisa oferowana przez Wartę jest naprawdę dobrym i solidnym zabezpieczeniem na sporą ilość zdarzeń – nie tylko związanych z uszkodzeniem, zalaniem czy przepięciem, ale także kradzieżą czy rabunkiem (w najwyższym pakiecie).

Nie ma kruczków i haczyków, a spora lista wyłączeń nie kryje w sobie żadnych zatrważających niespodzianek. Warto pamiętać, że polisa nie zadziała przy rażącym niedbalstwie, jeśli uszkodzenie powstało przez nasze zwierzęta albo gdy pożyczyliśmy sprzęt komuś z rodziny czy znajomych. Fajne jest to, że nie ma górnego limitu w dwóch wyższych pakietach, sumą ubezpieczenia jest po prostu wartość sprzętu z dnia ubezpieczenia. Zachęcamy zatem do zakupu ubezpieczenia, bo w naszej ocenie jest to jedna z lepszych ofert na rynku ubezpieczeniowym.

FAQ - Warta Smart Pakiet

Co jest potrzebne do wyliczenia ubezpieczenia?

Rodzaj sprzętu (smartfon, tablet, smartwatch), marka, model, data zakupu, czy urządzenie zostało zakupione jako nowe, czy używane.

Czym jest kradzież kieszonkowa

Kradzież sprzętu przenoszonego przez Ubezpieczonego lub Użytkownika w jego ubraniu lub bagażu podręcznym dokonana w miejscu publicznym przy wykorzystaniu nieuwagi Ubezpieczonego lub użytkownika sprzętu.

Czym jest kradzież z włamaniem?

Jest to działanie polegające na bezprawnym zaborze przedmiotu ubezpieczenia w celu jego przywłaszczenia z miejsca zamieszkania lub z pojazdu mechanicznego Ubezpieczonego lub Użytkownika, z zastrzeżeniem, iż w miejscu włamania pozostawione są ślady włamania poprzez usunięcie istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły fizycznej lub narzędzi oraz w przypadku, gdy zabezpieczenia zostały otwarte oryginalnym kluczem, który sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem do innego zabezpieczonego pomieszczenia lub w wyniku rabunku, o ile otwarcie to nastąpiło niezwłocznie po zdobyciu kluczy w sposób opisany powyżej.

Co to jest punkt naprawczy (serwis)?

Współpracujący z WARTĄ, położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, autoryzowany lub nieautoryzowany serwis dokonujący napraw ubezpieczonego sprzętu.

Czym jest przypadkowe uszkodzenie?

Niezależne od woli Użytkownika zdarzenie niemożliwe do zapobieżenia, przyszłe i niepewne o charakterze nagłym, będące bezpośrednią przyczyną powstania szkody, powodujące konieczność naprawy, wymiany części lub całego sprzętu.

Czym jest przypadkowe uszkodzenie wyświetlacza?

Niezależne od woli Użytkownika zdarzenie niemożliwe do zapobieżenia, przyszłe i niepewne o charakterze nagłym, będące bezpośrednią przyczyną powstania szkody, powodujące konieczność naprawy lub wymiany wyświetlacza.

Czym jest rabunek?

Działanie powstałe w wyniku rozboju, tj. bezprawnego zaboru przedmiotu ubezpieczenia w ten sposób, że sprawca użył przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia wobec Użytkownika, bądź doprowadził Użytkownika do stanu nieprzytomności, bądź bezbronności.

Czym jest udział własny? Czy obowiązuje?

Kwota, o którą pomniejsza się wysokość odszkodowania, stanowiąca ryzyko własne Ubezpieczonego. W wariancie Premium i Komfort brak udziału własnego.
W wariancie Ochrona Wyświetlacza udział własny wynosi 99 złotych.

Jak definiujemy wartość nowego sprzętu?

Cena zakupu nowego sprzętu, takiego samego jak ubezpieczony sprzęt lub w przypadku gdy sprzęt nie jest dostępny w sprzedaży, sprzęt o podobnych najważniejszych parametrach funkcjonalnych, technicznych i charakterystyce działania do ubezpieczonego sprzętu (z wyjątkiem cech dotyczących koloru, ciężaru, wykończenia, kształtu, czy wyglądu zewnętrznego)

Co muszą zawierać zdjęcia ubezpieczonego sprzętu do polisy?

Dokumentacja fotograficzna potwierdzająca stan sprzętu w momencie przyjęcia go do ubezpieczenia oraz zawierająca numery identyfikujące: a) smartfon: tył oraz przód smartfonu z odblokowanym ekranem oraz wyświetlonym numerem IMEI, b) tablet, smartwatch: przód urządzenia z odblokowanym ekranem, tył wraz z numerem seryjnym).

W wariancie Ochrona Wyświetlacza koszt naprawy lub wymiany wyświetlacza przewyższa sumę ubezpieczenia, co wtedy?

Jeżeli koszt naprawy lub wymiany wyświetlacza przekracza sumę ubezpieczenia, naprawa lub wymiana zostanie dokonana pod warunkiem pokrycia przez Ubezpieczonego kosztu wykraczającego ponad sumę ubezpieczenia oraz pokrycia udziału własnego W wariancie Ochrona Wyświetlacza wymienia się sprzęt na nowy, w wartości mieszczącej się w granicach sumy ubezpieczenia, pomniejszonego o udział własny, jeżeli naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona, tzn. koszt wymiany wyświetlacza jest równy lub przekracza wartość nowego sprzętu, lub gdy naprawa jest niemożliwa z przyczyn technicznych; jeżeli  suma ubezpieczenia nie jest wystarczająca, wymiana zostanie dokonana pod warunkiem pokrycia przez Ubezpieczonego kosztu wymiany wykraczającej ponad sumę ubezpieczenia oraz pokrycia udziału własnego.

Jakie usługi dodatkowe zawiera ubezpieczenie?

Usługi dodatkowe Wariant Komfort: montaż folii ochronnej po naprawie wyświetlacza,  serwis door-to-door  natomiast Wariant Premium: montaż folii ochronnej po naprawie wyświetlacza, serwis door-to-door, smartfon zastępczy, gwarantowany czas naprawy.

Co oznacza serwis door-to-door?

Serwis door-to-door obejmuje organizację i pokrycie przez WARTĘ kosztów transportu 
uszkodzonego/zniszczonego sprzętu z miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub Użytkownika
do serwisu i z powrotem.

Jaki jest Gwarantowany czas naprawy?

WARTA zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w ciągu 5 dni roboczych od dnia dostarczenia uszkodzonego sprzętu do punktu naprawczego( z wyłączeniami, które można znaleźć w OWU paragraf 7 punkt 4)

Jakich kosztów nie pokrywa WARTA?

Utylizacji sprzętu; przewyższających koszt standardowej naprawy ze względu na tryb ekspresowy naprawy/wymiany; poniesionych na naprawę prowizoryczną (niepełną);
naprawy/wymiany części, o krótkim okresie użytkowania: ładowarki, karty pamięci,   oprogramowanie, akcesoria i elementy pomocnicze do urządzenia, które nie stanowią jego części składowej, ale są na ogół potrzebne lub przydatne do właściwego użytkowania i eksploatacji sprzętu, kable, uchwyty służące do przenoszenia plomb zabezpieczających;
oprogramowania i instalacji oprogramowania, które znajdowało się w urządzeniu;
testowania sprzętu, wszelkiego rodzaju strat pośrednich spowodowanych zdarzeniem ubezpieczeniowym, tj. utratę zysku, kary, odszkodowania, utrata kontraktu i rynku, straty spowodowane opóźnieniem i brakiem wydajności sprzętu, powstałe w związku z utratą funkcjonalności przez zakupiony sprzęt.

Oceń artykuł:
Autor artykułu
Małgorzata Sysak

Z wielką ciekawością zgłębiam tematy dotyczące życia, ubezpieczenia majątkowe również nie są mi obce. Doświadczenie w multiagencjach zdobywałam od 2016 roku. Bardzo chętnie wyjaśniam jak odnaleźć się w świecie ubezpieczeń i przełożyć czasami skomplikowane zapisy ubezpieczycieli na przykłady z życia codziennego. Prywatnie miłośniczka wędrówek górskich oraz psychologii rozwojowej.


TAG-i: